JDTs Väpnade Styrkor

Liksom dess föregångare NATO var JDT ett löfte att ställa upp för varandra. Titan, Ganymedes, Mount Olympos, Tharsis, Arcadia, Soujourner, Ryssland, Sydafrika och Merkurius gick 2073 in i den nybildade försvarspakten och förklarade att varje krigshandling mot någon av medlemsstaterna skulle ses som en krigsförklaring mot samtliga medlemsstater. Förenta Staterna kunde helt enkelt inte mäta sig med Mars, Merkurius, Rysslands och Sydafrikas enade krigsmakter, och tvingades därför att ge avkall på alla planer till återerövring av Mars och Ganymedes. Även Folkrepubliken Kina låstes i sina positioner av samma anledning.

I de efterföljande åren har ett slags kallt trefrontskrig utspelat sig, med Kina, USA och JDT som aktörer. Huvudsakligen har konfrontationerna inträffat vid Jupiter, där Ganymedes punktmarkeras av amerikanska och kinesiska styrkor baserade vid Callisto respektive Europa. Även om Ganymedes försvarsstyrkor är små i jämförelse med de amerikanska och kinesiska styrkorna så har de fortfarande JDTs styrkor i ryggen. Flera JDT-stater skickar sina styrkor till Ganymedes och den Ryska Expeditionskåren utgör lejonparten av dessa styrkor. Även asteroidbältet är föremål för en liknande konfrontation, men eftersom det är så utspritt är det inte lika strategiskt viktigt och därför prioriteras joviansk rymd framför asteroidbältet.

JDTs Väpnade Styrkor (Jovian Defence Treaty Armed Forces, JDTAF) är inte en enad homogen organisation, utan består av fem större parter som samtränas för att effektivt kunna samarbeta på fältet. Det finns en gemensam stab och en gemensam underrättelsetjänst. Dessutom finns det ett omfattande utbytesprogram, där personal från olika medlemsnationers försvarsstyrkor får tjänstgöra i andra styrkor för att lära känna deras taktik, strategi, vanor och materiel.

JDTs stora fördel är att den är så spridd och tränad på så många olika sätt för olika miljöer. Dess nackdel är dock att de måste fördelas över hela solsystemet för att effektivt kunna skydda alla medlemsstater. En annan stor nackdel är att personal måste utbildas på flera olika vapensystem och tekniska system, eftersom de olika medlemsnationerna har helt olika materiel. Språkbarriärer är också ett stort problem.

JDTAF Joint Tactical Command

JTC (Joint Tactical Command eller Gemensamma Staben) samordnar JDTAFs medlemmars aktiviteter. JTC består av de olika vapengrenscheferna från samtliga väpnade styrkor. Dessutom ingår medlemsnationernas försvarsministrar (motsvarande). Dessa politiker har dock bara inflytande över JDTAFs målsättning och budget; de operativa besluten tas alltid av militär personal. Politikerna finns bara med för civilt överinseende. JTCs militärer brukar ofta påpeka att "vi finns till för att skydda demokratin, inte utöva den" och hur lite den civila delen än gillar det så måste de medge att det är sant.

Under JTC finns en gemensam underrättelsetjänst (JIS, Joint Intelligence Service) samt en egen vaktstyrka som skyddar JTCs byggnader, anläggningar och personal. Dessutom finns en Colonial Guard, vilken består av soldater från JDTs medlemsnationer, som patrullerar och skyddar JDTs kolonier samt de medlemsnationer som inte har en egen väpnad styrka (Titan och Merkurius).

Förenade Kungadömena

Förenade Kungadömena, eller Storbritannien, har en professionell väpnad styrka, huvudsakligen indelad i tre vapengrenar. Kungliga Flottan är en skugga av sitt fornstora jag, men en ny rymdflotta håller sakta på att byggas upp med traditionerna från den gamla vattenbaserade flottan. Kungliga Armén är däremot i sina bästa dagar, liksom Kungliga Flygvapnet. Med sina Special Air Service, Royal Marines och Royal Commandos har Storbritannien några av de absolut bästa elittrupperna i solsystemet, och samtliga tränar regelbundet i mikrogravitation och på Mars. Resten av de väpnade styrkorna, utom arméflyget, tränar också på Mars.

Kungliga Flygvapnet har en liknande hausse just nu, delvis på grund av att British Aerospace tillsammans med Tharsis Defence Systems konstruerat den toppmoderna IOVn Rapier IDS. Rapiern är det första stridsskeppet som är byggt för att fungera med samma kapacitet i luftstrid och markattack som i ren rymdstrid. BAe/TDS har inte lyckats helt perfekt, så man har koncentrerat sig på att göra en attackversion först (Interdictor Strike) för att senare bygga en ren jaktversion. IDS-versionen finns redan i förband i med en division i Marsianska Försvarsstyrkorna samt två divisionern i brittiska Kungliga Flygvapnet. SDV (Space Defence Version) beräknas komma i förband under sommaren 2104.

Med Storbritanniens väpnade styrkor kommer också en stor fördel för JDT, nämligen Storbritanniens förnämliga underrättelsetjänst. MI5 sysslar med inrikes säkerhetsstjänst, medan MI6 arbetar med utrikes säkerhetsstjänst. GCHQ (Government Communications Headquarters) sysslar med kryptografi och signalspaning. Samtliga samordnas med JDTs underrättelsetjänst via Joint Intelligence Committee, JIC.

Republiken Ryssland

Ryssland har kommit igång igen efter den kraftiga depressionen i kommunismens fall i slutet av det tjugonde århundradet. Tack vare gott handhavande av de rika sibiriska naturtillgångarna, hårt arbete och en del yttre hjälp har Ryssland nästan kommit upp i fornstora dar, och tack vare att Folkrepubliken Kina vill åt de sibiriska naturtillgångarna har Ryssland också blivit tvungna att rusta upp försvaret igen.

Ryssland har därför en allmän värnplikt för män, men kvinnor kan tjänstgöra på (för det mesta) frivillig basis. Tjänstgöringstiden är två år, med undantag för tjänstgöring i flottan som är treårig, och i marininfanteri, fallskärmstrupper eller specialförband, där tjänstgöringen är fyraårig. Den stående armén är ungefär 1,5 miljoner man, och trettio procent av dessa tjänstgör vid den sibirisk-kinesiska och sibirisk-mongoliska gränsen. trettio procent hamnar i gränsbevakningsuppdrag, högsjöflottan tar ca 15%, rymdflottan 10% och flygvapnet tar 5%. De resterande tio procenten (ca 150 000 man) hamnar i Ryska Expeditionskåren, vilken huvudsakligen tjänstgör på ryska baser och kolonier i rymden samt i samverkan med JDTAF. Större delen av dessa tjänstgör på Ganymedes.

Ryska armén delas in i ett antal olika vapengrenar, närmare bestämt Flottan, Infanteriet, Pansartrupperna, Artilleriet, Rakettrupperna, Arméflyget och Jaktflyget. Flottan lyder officiellt under Ryska armén men är så nära självständighet man kan komma, och är i sin tur indelad i Högsjöflottan, Rymdflottan och Marinflyget. Dessutom tillkommer specialförbanden (spetsialnoje naznatjenije, "spetsnaz" eller "särskilda uppgifter"), vilka dock inte faller in under den grova uppdelningen mellan flotta och armé. Specialförbanden lyder istället direkt under krigsmaktens underrättelsetjänst (Glavnoje Razvedyvatelnoje Upravlenije, GRU) och avdelas därifrån till varje krigsskådeplats och flotta samt till Expeditionskåren.

Marsianska Försvarsstyrkorna

De fyra marsianska staterna har gått samman i en försvarsallians, Marsianska Försvarsalliansen, vars syfte är att försvara Mars genom att förvägra varje fiende fotfäste på Mars yta. För att uppnå det målet delar de på sina militära resurser. De Marsianska Försvarsstyrkorna (Martian Defence Forces eller MDF) har kommit att bli en egen entitet, helt friställd från de fyra regeringarna men under deras överinseende och finansierat av dem.

Förutom Arcadia så har de marsianska staterna en allmän tvåårig värnplikt för män såväl som kvinnor. Arcadia är unikt på så sätt att de istället för värnpliktsarméer har en professionell armé skapad med Storbritanniens väpnade styrkor som förebild och med Storbritanniens goda minne. Soldater från Arcadia skriver på ett femårskontrakt med möjlighet till förlängning. Därför är en stor del av Arcadias soldater underbefäl, och en oproportionerligt stor andel av MDFs officerare kommer från Arcadia.

MDF är indelad i tre delar, Flyget, Rymdflottan och Armén. Flyget utför både markunderstödsuppgifter likaväl som rymd- och luftjaktsuppdrag. Armén är i sin tur grovt indelad i mekaniserat infanteri, artilleriet och pansartrupperna. Flottan är huvudsakligen baserad på krigsbasen på Phobos. Deimos-basen är en civil omlastningsbas men flottan ansvarar för säkerheten och den används ofta av flottan. Flottan måste också ansvara för säkerheten på marsianska bosättningar i asteroidbältet.

MDFs underrättelseresurser är knappa. Visserligen är deras signalspaningsmöjligheter enorma och marsiansk underrättelseanalys är väl känd, men den fältoperativa grenen har blivit lidande eftersom denna till stor del är begränsad till Mars eller allierades världar.


Tillbaka till Evangelium