Hem arrow Bus och bös arrow Bus arrow Äventyrares arbetsvillkor
Senast uppskickade filer
2010-02-06
Downloads
FileT10_2.5.rtf
2009-01-06
Downloads
FileT10_2.4.rtf
2008-09-08
Downloads
FileT10_2.3.rtf
Sök filer
Sök efter: 
Sök namn: 
Sök beskrivningar: 


Äventyrares arbetsvillkor PDF Skriv ut E-post
Användarna tycker:: / 11
DåligtBra 
Skrivet av Krister Sundelin   
2005-04-28

Arbetsförhållanden för äventyrare

Utdrag ur Äventyrarnas centralorganisations (ÄCO) utredning av arbetsförhållanden för äventyrare: ÄCO utr. 372-981C

Inför förhandlingarna med Äventyrarnas arbetsgivarorganisation (ÄAO) har ÄCO tagit fram underlag som visar på vilka svåra förhållanden medlemmar av ÄCO tvingas arbeta under. Förbundsstyrelsen har funnit att de missförhållanden som inrapporterats ska åtgärdas å det snaraste, eventuellt med vitesföreläggande av ÄAO vid brott mot arbetsmiljölagarna. Utredningskommittén har sammanfattat utredningen i följande punkter:

Anställningsvillkor och arbetstider. Bland medlemmarna förekommer i de flesta fall projekt- och tillsvidareanställningar. Ofta är avtalen muntliga och inte sällan luddiga. I huvuddelen av fallen upphörde ofta anställningen i och med uppdragets fullbordan, äventyrargruppens död eller världens undergång. Arbetstiderna är i det närmaste fullständigt oreglerade. Nattarbete och annan obekväm arbetstid, till exempel under helger, är närmast regel. Å andra sidan har ofta äventyrarna stort inflytande på frekvens och längd på raster och matpauser. Under tjänsteresor i vildmarken är det vanligt att ÄCO:s medlemmar inte får minst tre timmar obruten sömn, då allmän arbetsplatsosäkerhet kräver vakthållning.

Löner. Inom medlemsgruppen är resultatlön den vanligaste löneformen. Detta framtvingar ett allt för stort tryck på äventyrarna att lyckas. Andra löneformer är engångsutbetalning vid uppdragets fullbordan, ofta fastställd vid anställningsavtalets ingående. Risktillägg, övertidstillägg och pensionsfondsinbetalningar är i det närmaste okända, sjukersättning och invaliditetsersättning likaså. Efterlevandestöd tas i bästa fall ut på den i förhand överenskomna klumpsumma som avtalats vid ingåendet av avtalet. Löneförmånerna kan å andra sidan vara mycket frikostiga; ofta kan värdeföremål och kontanter som påträffas under uppdragets gång utgöra en betydlig del av inkomsten. Denna inkomstpost får dock anses som så osäker, att det vore lämpligare att insamlade medel lades i en central lönepott.

Säkerhet på arbetsplatsen. ÄCO:s medlemmar utsätts i orimlig grad för arbetsplatsskador, inte sällan med dödlig utgång. Förgiftningar, drunkningsolyckor, bränn- och fallskador hör till vanligheterna. Andra faror som till exempel farliga djur och monster samt möten med beväpnade medlemmar av Skurkförbundet bidrar också till orimligt hög dödlighet. Bland de missförhållanden som rapporterats hör det faktum att huvuddelen av medlemmarna måste hålla med sin egen skyddsutrustning. Oreglerad magi har i många fall lett till förlust av liv, alternativt livslånga handikapp, förstening eller förvandling till amfibieform. Det är ÄCO:s åsikt att magi måste inriktas på mindre skadliga effekter. Undersökningar visat på belastningsskador vid transport av skatter och förslitningsskador vid upprepade strider. Undermåligt utformade arbetsplatser med trånga gångar, fällor, drag, damm, mögel och/eller murkna golv leder till onödiga sjukdomar och skador. Äventyrande under den kalla årstiden utsätter medlemmarna för risken för framtida handikapp, som t ex reumatiska besvär. Det är utredarnas fasta övertygelse att arbetsgivarna kan reducera riskerna om bara viljan finns.

Möjligheter till befordran och vidareutbildning. Utsikterna för avancemang inom äventyraryrket är i mångt och mycket en antingen-ellersituation - man lyckas eller misslyckas. Vidareutbildning inom yrket sker oftast genom utbildning i form av på-jobbetträning eller genom självstudier på fritiden. Detta visar på arbetsgivarnas ointresse för att själva stå för utbildningskostnader och kompetenshöjning.

Förslag på åtgärder. ÄCO har som krav att arbetstiden ska vara högst 40 timmar per vecka, fördelat på fem arbetsdagar, med ett möjligt övertidsuttag på högst 20 timmar per månaden. Vidare bör lönesystemet omformas till månadslön med inbetalningar till pensions- och semesterkassor. Arbetsplatserna ska vara säkra, med god belysning och minimala risker för kroppskada. Det ska vara arbetsgivarnas skyldighet att hålla med nödvändig skyddsutrustning. Först då kan äventyrandet anses vara en säker sysselsättning som kan attrahera grupper som hitintills varit utestängda från en attraktiv arbetsmarknad.

För utredningskommittén,

<kråka>

(Björn Hellqvist)

Nästa >

Se även
asako.jpg
Omröstning
Skulle du kunna tänka dig att betala för konventsäventyrsserien om Yukikaze i tryckt form?
  
Prenumerationer

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.